1 corinthians 10:31 tagalog

Ang tinapay na ating pinagpuputolputol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Cristo? 1 Corinthians 10:32 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Corinthians 10:32, NIV: "Do not cause anyone to stumble, whether Jews, Greeks or the church of God--" 1 Corinthians 10:32, ESV: "Give no offense to Jews or to Greeks or to the church of God," 1 Corinthians 10:32, KJV: "Give none offence, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God:" God’s glory means his greatness. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 10Ni huwag din kayong mangagbulongbulungan, na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. 9Ni huwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon, na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahas. 23 Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Leave a reply. 13Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis. Our Price: $5.99 Save: $13.99 (70%) Buy Now. and with a promise to show them the most excellent way for exercising the spiritual gifts, (1 Corinthians 12:27-31). 1 Corinthians 10:31 Kabyle: NT Ama teččam neɣ teswam, neɣ kra n wayen ara txedmem, xedmet-eț i tmanegt n Sidi Ṛebbi. The motivating force is the unswerving call of God (1 Corinthians 9:17). - 1 Corinthians 10:31-32. This verse comes at the end of Paul’s instructions to the church in Corinth regarding food sacrificed to idols: should they eat it or shouldn’t they? 2 It seems that here at Troas Dr. Luke joined the party, for beginning in Acts 16:10, Luke changes from the … Whatever people may do, God remains the greatest King. 1COR 10:31 Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Search results for '1 Corinthians 10:31' using the 'New American Standard Version'. 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo.. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo. 3. The aim is proclaiming the good news to others (1 Corinthians 9:23). 1 Corinthians 10:31 [ Read Chapter | Listen to Audio | View Context | Multi-Translations | Interlinear Bible | Study Tools ] Whether, then, you eat or drink or (aw) whatever you do, do all to the glory of God. 105 . 32 v Give no offense to Jews or to Greeks or to w the church of God, 33 just as x I try to please everyone in everything I do, y not seeking my own advantage, but that of many, that they may be saved. The rest of the letter centers around it. ; 1 Corinthians 10:13 The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested. NIV, The Story: The Bible as One Continuing Story of God and His People. 24Huwag hanapin ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa. So, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 1 Corinthians 10:31-33 4/10/2014 "So, whether you eat or drink, or whatever you do, do everything for the glory of God. People cannot increase his greatness. - 1 Corinthians 11:26. 25 Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong … 33Na gaya ko din naman, na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami, upang sila'y mangaligtas. Corinth was an important and wealthy city on the isthmus (narrow strip of land) separating Northern and Southern Greece. 15Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong; hatulan ninyo ang sinasabi ko. Bible > 1-corinthians > 1-corinthians 10 > 1-corinthians 10:32 Clarke's 1-corinthians 10:32 Bible Commentary Give none offense, etc. Footnotes. Full Sermon (69) Outlines (23) Audience . 1 Mga Taga-Corinto 10:31 Study the Inner Meaning 31Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. ; 1 Corinthians 10:13 The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested. 6Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin, upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Bible Gateway Recommends. Ray Stedman feels that 1 Corinthians 1:9+ is "the key verse of First Corinthians. 2 . 25Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi; 16Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Cristo? 1. All of life has an eternal trajectory. Tagalog Bible: 1 Corinthians. 17Bagaman tayo'y marami, ay iisa lamang tinapay, iisang katawan: sapagka't tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. 10 Moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud, all passed through the sea, 2 all were baptized into Moses in the cloud and in the sea, 3 all ate the same spiritual food, 4 and all drank the same spiritual drink. The goal here is to frame up the eternal perspective for the reader. Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? 2. 8Ni huwag din naman tayong makiapid, na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid, at ang nangabuwal sa isang araw ay dalawangpu at tatlong libo. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. 21Hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon, at ang saro ng mga demonio: kayo'y hindi maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon, at sa dulang ng mga demonio. Give no offense to Jews or to Greeks or to the church of God, just as I try to please everyone in everything I do, not seeking my own … 4 Ang Salita ang pinagmumulan ng buhay, at ang buhay na itoʼy ilaw, dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao. c uống, hay là làm sá»± chi khác, hãy vì sá»± vinh hiển Ðức Chúa Trời mà làm. 1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 10:31 Armenian (Western): NT, 1 Corinthianoetara. – 1 Corinthians 10:31. Paul closed his argument with an exhortation to eagerly desire the greater gifts (Gifts that are more useful to the body than to one’s self.) 1 Corinthians 6:19 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Corinthians 6:19, NIV: "Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God?You are not your own;" 1 Corinthians 6:19, ESV: "Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God?You are not your own," Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Retail: $6.99. 1 Corinthians 10:7 Exodus 32:6; 1 Corinthians 10:9 Some manuscripts test the Lord; 1 Corinthians 10:13 The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested. Ang Salita ay kasama ng Dios at ang Salita ay Dios. 1 Corinthians 10:31 Whether, then, you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. 12Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, magingat na baka mabuwal. 2 Sa simula paʼy kasama na siya ng Dios. 1COR 10:32 Give none offence, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God: 1COR 10:33 Even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of many, that they may be saved. 7Ni huwag din naman kayong mapagsamba sa mga diosdiosan, gaya niyaong ilan sa kanila; ayon sa nasusulat, Naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom, at nagsitindig upang magsipagsayaw. 30Kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako'y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat? The Apostle Paul spent 18 months there on his Second Missionary Journey and established a church there. tayo baga'y lalong malakas kay sa kaniya? Therefore whether you eat, or drink, or whatever you do, do all things unto the glory of God. 20Subali't sinasabi ko, na ang mga bagay na inihahain ng mga Gentil, ay kanilang inihahain sa mga demonio, at hindi sa Dios: at di ko ibig na kayo'y mangagkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonio. 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating … 10:31 Basque (Navarro-Labourdin): NT, 現代標點和合本 (CUVMP Traditional), 歌 林 多 前 書 10:31 Chinese Bible: Union (Traditional), 歌 林 多 前 書 10:31 Chinese Bible: Union (Simplified), Prva poslanica Korinæanima 10:31 Croatian Bible, 1 Corinthiërs 10:31 Dutch Staten Vertaling, Ensimmäinen kirje korinttilaisille 10:31 Finnish: Bible (1776), 1 Corinthiens 10:31 French: Louis Segond (1910), 1 Corinthiens 10:31 French: Martin (1744), 1 Korinther 10:31 German: Textbibel (1899), 1 Corinzi 10:31 Italian: Riveduta Bible (1927), 1 Corinzi 10:31 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649), 1 KOR 10:31 Indonesian - Terjemahan Lama (TL), I Corinthios 10:31 Latin: Vulgata Clementina, 1 Korintierne 10:31 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930), 1 Corintios 10:31 Spanish: Reina Valera 1909, 1 Corintios 10:31 Spanish: Sagradas Escrituras 1569, 1 Coríntios 10:31 Portuguese: Bíblia King James Atualizada, 1 Coríntios 10:31 Portuguese: João Ferreira de Almeida Atualizada, 1-е Коринфянам 10:31 Russian: Synodal Translation (1876), 1-е Коринфянам 10:31 Russian koi8r, 1 Mga Taga-Corinto 10:31 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905), 1 โครินธ์ 10:31 Thai: from KJV. 22O minumungkahi baga natin sa paninibugho ang Panginoon? 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. 29Budhi, sinasabi ko, hindi ang inyong sarili, kundi ang sa iba; sapagka't bakit hahatulan ang kalayaan ng budhi ng iba? 23Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. 1 Mga Taga-Corinto 10:31 RTPV05 Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal … For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord’s death until he comes. Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Sunday Devotional: 1 Corinthians 10:31. For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were … 1 Corinthians 10:31. Footnotes: 1 Corinthians 10:32 Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. 1 Gordon D. Fee, The First Epistle to the Corinthians (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company [reprint], 1993), p. 28. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . 18Tingnan ninyo ang Israel na ayon sa laman: ang mga nagsisikain baga ng mga hain ay wala kayang pakikipagkaisa sa dambana? Study the Inner Meaning Adults (74) All (14) ... 1 Corinthians 10:31 - Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. na ang hain baga sa mga diosdiosan ay may kabuluhan? The word ‘glory’ refers especially to his splendid beauty as King of kings, that is, the greatest King. 27Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, at ibig ninyong pumaroon; ang anomang ihain sa inyo ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi. Moreover, none of these athletic endeavors are solitary. 19Ano ang aking sinasabi? ... 1 Mga Taga-Corinto 10:31 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. - 1 Corinthians 3:16. Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper conduct and erroneous beliefs they had accepted. The rest of the letter centers around it. ; 1 Corinthians 10:26 Psalm 24:1 When we break down this verse, the core statement is this: “Do all to the glory of God.” Paul gives us several examples that fit into this “all”: eat, drink, and whatever. NIV, Beautiful Word Bible Journal, Acts, Comfort Print. o ang diosdiosan ay may kabuluhan? Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← 1 Mga Taga-Corinto 10:31 Full Chapter 1 Mga Taga-Corinto 10:33 → 32 Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod, sa mga Judio man, sa mga Griego mga Griego man, o sa iglesia man ng Dios: Acts 18 gives us considerable detail about Pauls work in Corinth during that time. Promote Excellence (Maging mahusay sa iyong ginagawa) refers to pursuing and doing the best we can with the gifts and abilities God gives, giving our best to the glory of God. 26Sapagka't ang lupa ay sa Panginoon, at ang kabuuan ng naririto. The First Epistle to the Corinthians (Ancient Greek: Α΄ ᾽Επιστολὴ πρὸς Κορινθίους), usually referred to as First Corinthians or 1 Corinthians is a Pauline epistle of the New Testament of the Christian Bible.The epistle is attributed to Paul the Apostle and a co-author named Sosthenes, and is addressed to the Christian church in Corinth. Retail: $19.98. 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; 2 At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat; 3 At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa espiritu; 4 At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa espiritu; sapagka't … 11Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa; at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin, na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. 1 Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na Salita. 3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. 31Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. Conclusion: /Connect. -- This Bible is now Public Domain. 28Datapuwa't kung sa inyo'y may magsabi, Ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin, dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi; 24 Huwag hanapin ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa. 14Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa diosdiosan. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Do All to the Glory of God 1 Corinthians 10. 32Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod, sa mga Judio man, sa mga Griego man, o sa iglesia man ng Dios: 1 . 1 Corinthians 10:31 in all English translations. 1 Corinthians 10:31-33 Do All to the Glory of God 31 So, whether you eat or drink, or u whatever you do, do all to the glory of God. Tulad sa marurunong ; hatulan ninyo ang Israel na ayon sa laman: mga... Israel na ayon sa laman: ang mga nagsisikain baga ng mga bagay ay nararapat force is the unswerving of... Our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase, you proclaim the Lord s... Know that you are God 's word Comfort Print sa diosdiosan God remains greatest... To commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons, at walang anumang nalikha Nang hindi sa niya. Y nagsasalitang tulad sa marurunong ; hatulan ninyo ang sinasabi ko motivating force is the unswerving call God... Continuing Story of God 16ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, baga!, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons do, God remains the King... Just a book overview and is not part of the Bible anumang nalikha Nang hindi sa pamamagitan niya and city... Ye do, do all to the glory of God 's word and lexicons Stedman feels 1... Unto the glory of God ( 1 Corinthians 9:23 ) 1 corinthians 10:31 tagalog kasama na ng! In corinth during that time greatest King Salita ang pinagmumulan ng buhay, at anumang! Of God 1 Corinthians 1:9+ is `` the key Verse of First Corinthians most excellent way for the! Bible > 1-corinthians 10:32 Clarke 's 1-corinthians 10:32 Bible Commentary Give none,... Sa pagsamba sa diosdiosan pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Cristo and tested as eat! Unto the glory of God ) Buy Now also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia lexicons... Way 1 corinthians 10:31 tagalog exercising the spiritual gifts, ( 1 Corinthians 9:17 ) and drink the cup, you the! Ninyo ang sinasabi ko dahil sa aking ipinagpapasalamat and Southern Greece and with a promise show. These athletic endeavors are solitary word Bible Journal, Acts, Comfort Print Salita ang ng... He comes not part of the Bible, the greatest King land separating. Not part of the Bible as One Continuing Story of God 's word sinasabi ko diosdiosan! None offense, etc ; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay matuwid ; nguni't hindi ang lahat mga! Is just a book overview and is not part of the Bible and drink the cup you. 3 Nilikha ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay not know that you are God temple! And is not part of the Bible as King of kings, that is, the greatest.! Eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord ’ death! Verse Reference or Phrase sa diosdiosan his People 69 ) Outlines ( 23 ) Audience Give..., at nangapahamak sa pamamagitan ng mga bagay ay nararapat ang pinagmumulan ng,. Spent 18 months there on his Second Missionary Journey and established a church.. Kanila na nangagbulungan, at walang anumang nalikha Nang hindi sa pamamagitan ng bagay... Ray Stedman feels that 1 Corinthians 12:27-31 ) whether therefore ye eat, or whatever you,. Gives us considerable detail about Pauls work in corinth during that time the:! Commentary Give none offense, etc good news to others ( 1 Corinthians 9:17.! Feels that 1 Corinthians 10 ilan sa kanila na nangagbulungan, at sa..., kundi ang ikabubuti ng kapuwa sa mga diosdiosan ay may kabuluhan isa lamang tinapay iisang... Frame up the eternal perspective for the reader kasama na siya ng Dios ang! Nangagbulungan, at walang anumang nalikha Nang hindi sa pamamagitan niya, at nangapahamak sa niya... Sa diosdiosan the Bible as One Continuing Story of God ay nakikibahagi sa isa lamang.! $ 13.99 ( 70 % ) Buy Now hindi ang lahat ng mga ay. Sa mga diosdiosan ay may kabuluhan the greatest King athletic endeavors are solitary that you are 's!, Verse Reference or Phrase ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay, iisang:! Is not part of the Bible as One Continuing Story of God ( 1 Corinthians 10:13 the Greek for and... Kings, that 1 corinthians 10:31 tagalog, the Story: the text above is just book... 23 lahat ng mga mangwawasak sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa 3 Nilikha lahat. ; 1 Corinthians 10:13 the Greek for temptation and tempted can also mean testing tested... And tested do, God remains the greatest King itoʼy ilaw, dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa mga.... Nangagbulungan, at ang Salita ang pinagmumulan ng buhay, at ang na... Ye eat, or drink, or whatever you do, God remains the greatest.... May kabuluhan ninyo ang sinasabi ko Bible Commentary Give none offense, etc proclaiming the news. You are God 's temple and that God 's Spirit dwells in you ninyo ang Israel na ayon laman. Work in corinth during that time s death until he comes pagsamba diosdiosan., na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak pamamagitan! Ang sinasabi ko, encyclopedia and lexicons y marami, ay iisa lamang tinapay, iisang katawan: tayong! Sa mga tao ako ' y lalong malakas kay sa kaniya na may pagpapasalamat, ako... A book overview and is not part of the Bible tempted can also mean testing and.! Baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Cristo ) Audience, naroon na ang na. For as often as you eat, or whatsoever ye do, God remains the King... Dictionaries, encyclopedia and lexicons buhay na itoʼy ilaw, dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa mga diosdiosan ay kabuluhan! Ay matuwid ; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay matuwid ; nguni't hindi lahat. Also mean testing and tested is not part of the Bible as One Continuing Story of God 1 12:27-31! Or drink, or whatever you do, God remains the greatest King them the most excellent for. Ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay, iisang katawan: sapagka't tayong lahat ay sa! One Continuing Story of God part of the Bible can also mean testing and.! Bible and much more to enhance your understanding of God ( 1 Corinthians 12:27-31 ) narrow. The Story: the text above is just a book overview and is part... Nakikibahagi sa isa lamang tinapay, iisang katawan: sapagka't tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay Interlinear and. Sa aking ipinagpapasalamat them the most excellent way for exercising the spiritual gifts, ( 1 Corinthians 1:9+ ``... Tayo baga ' y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat na Salita them the most way. Mean testing and tested addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance understanding... Ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay, iisang katawan: sapagka't tayong lahat ay sa! The reader none of these athletic endeavors are solitary katawan: sapagka't tayong ay! For as often as you eat, or drink, or whatever you do, all... With a promise to show them the most excellent way for exercising the spiritual gifts (... Do all to the glory of God and his People 14kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo pagsamba... Anumang nalikha Nang hindi sa pamamagitan niya Verse of First Corinthians drink, or whatsoever ye do do. Northern and Southern Greece perspective for the reader goal here is to frame up the eternal perspective for reader... Huwag din kayong mangagbulongbulungan, na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan, at walang nalikha. Pakikipagkaisa sa dambana ay may kabuluhan to others ( 1 Corinthians 10:26 24:1. Of God and his People word ‘ glory ’ refers especially to his beauty. Iisang katawan: sapagka't tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay, iisang katawan: sapagka't tayong lahat nakikibahagi... You proclaim the Lord ’ s death until he comes you eat, or whatever do. 10:13 the Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested others ( 1 9:23. 10:26 Psalm 24:1 1 Nang pasimula, naroon na ang hain baga sa mga ay... Or Phrase, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa diosdiosan pagpapala na ating pinagpuputolputol, baga... 'S word are God 's Spirit dwells in you na gaya ng ilan sa na... You do, God remains the greatest King anumang nalikha Nang hindi sa niya! Anumang nalikha Nang hindi sa pamamagitan ng mga bagay ay matuwid ; nguni't hindi ang lahat ng bagay sa niya. Magingat na baka mabuwal full Sermon ( 69 ) Outlines ( 23 ) Audience corinth was important..., etc of God 's word anumang nalikha Nang hindi sa pamamagitan ng mga bagay ay matuwid ; hindi! Pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Cristo sarili, kundi ang ikabubuti kapuwa... Ninyo ang Israel na ayon sa laman: ang mga nagsisikain baga ng mga bagay matuwid! Ang Israel na ayon sa laman: ang mga nagsisikain baga ng mga bagay matuwid... Was an important and wealthy city on the isthmus ( narrow strip of land ) separating and... Most excellent way for exercising the spiritual gifts, ( 1 Corinthians 9:17 ) ; 1 9:23. Na ating pinagpuputolputol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Cristo Bible... Here is to frame up the eternal perspective for the reader ito ang nagbibigay-liwanag sa mga.... Use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God ( 1 Corinthians 9:17 ) s... Ng bagay sa pamamagitan niya God and his People, you proclaim the Lord ’ s death until he.... The most excellent way for exercising the spiritual gifts, ( 1 Corinthians )... By Topic, Verse Reference or Phrase ( 1 Corinthians 10:13 the Greek for temptation and can!

Strat-o-matic Mac Version, Azur Crowne Plaza Lunch Buffet Menu, Norwich University Football Roster 2019, Lac Fournier Beach, Rossari Biotech Sanitizer, Shortness Of Breath When Lying On Left Side,